Podmínky užívání

Copyright © 2012 – 2017 (s výjímkou obsahu šířeného pod volnými licencemi). Všechna práva vyhrazena.

Obsah serveru Bzzzt.cz je chráněn autorským právem. Pokud chcete kterýkoliv zveřejněný materiál převzít či jinak šířit, vyžádejte si předem souhlas vydavatele. Převzetí bez souhlasu není povoleno a můžete se vystavovat zákonnému postihu.

Všem čtenářům zaručujeme ochranu jejich osobních údajů. Server nesbírá žádné osobní údaje, které čtenáři sami dobrovolně neposkytli např. při komentování článků. Tímto dobrovolným poskytnutím osobních údajů je dán časově neomezený souhlas k tomu, aby s nimi bylo nakládáno v rozsahu nezbytnému k řádném provozování tohoto serveru včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti, jejich poskytování jiným osobám či jinému zpracováním v rámci správy a archivace článků a názorů k nim.

Provozovatel serveru nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony a za obsah vkládaných příspěvků. Uživatel, který poruší zákon či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních dle příslušných ustanovení zákona. Je zakázáno vkládat příspěvky, které jsou v rozporu s morálně-etickými pravidly chování a platnými zákonnými normami, zvláště pak ty naplňující skutkovou podstatu trestného činu. Není dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity včetně podpory všech jednání, která by byla v rozporu s platným zákonem. Není dovoleno poručovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu Bzzzt.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bzzzt.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Uživatelé ani redaktoři nemají právo využít služby serveru k nezákonné činnosti. Provozovatel se tímto distancuje od jakékoliv odpovědnosti za porušení právního řádu a po jeho zjištění provede v nejbližším možném termínu nápravu.